Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden.. We werken op de Zonnewende volgens de 1-Zorgroute, welke uitgebreid beschreven staat in ons zogenaamde ‘Zorgplan’ . Wanneer er vanuit ouders, leerkracht en/of intern begeleider zorgen zijn om een leerling, gaan alle betrokken partijen om tafel, om te bespreken wat de leerling nodig heeft. Indien wenselijk kan de school een consultatie met de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband regelen. Dit gaat altijd in

overleg met en in aanwezigheid van ouders. In sommige situaties kan het zinvol zijn de school maatschappelijk werkster en/of de schoolverpleegkundige, beide verbonden aan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), ook uit te nodigen.

Indien ouders reeds zelf met een externe zorginstantie in contact zijn, zal ook deze partij uitgenodigd worden om mee te denken. Ons streven is om altijd zoveel mogelijk tot een plan te komen met alle betrokkenen.

Wanneer wij als school niet meer de zorg kunnen bieden die een kind nodig heeft, gaan wij samen met ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. Dit kan een andere reguliere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs.

In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) staat beschreven welke zorg wij vanuit onze basisondersteuning kunnen bieden en welke expertise wij in huis hebben.

Meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map