Dalton

De Zonnewende is een daltonschool. In het daltononderwijs staan uw kind én de leerstof centraal. Ieder kind is immers een individu met eigen talenten. Het daltononderwijs gaat uit van zes kernwaarden. 

1. Vrijheid in gebondenheid

Op een daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.

Vrijheid betekent in het daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en uw kind maken samen afspraken over de leerstof. Uw kind schat zelf in wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt uw kind verantwoording af aan de leerkracht.

Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, de samenleving en het schoolplan.

2. Zelfstandigheid

Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde schat en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het daltononderwijs rekening mee.

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat uw kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling; het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

3. Samenwerking

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het coöperatief leren. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leert uw kind te luisteren naar anderen en respect te hebben voor anderen. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving,

4. Reflectie

De leerlingen en de leerkrachten reflecteren dagelijks op het proces en het product van de leerling. De leerkrachten reflecteren en evalueren in collegiale consultatie met de intern begeleider. Door middel van teamscholing worden onderwijskundige ontwikkelingen geïmplementeerd en kritisch gevolgd.

5. Effectiviteit en doelmatigheid

Op De Zonnewende wordt gedifferentieerd lesgegeven. De leerstof wordt groepsgewijs aangeboden, waarbij de groepssamenstelling kan wisselen. De jaarstof wordt vertaald in periodieke programma’s en weekplannen. Daarin worden de leerdoelen vastgesteld en besproken met de leerlingen. Voor uw kind is er een keuzevrijheid om naast de kerntaken aan doelen te werken die hij/zij nog niet beheerst. Daarbij kunnen leerlingen zelf kiezen uit werkvorm, tempo, tijd en plaats.

6. Borging

In het daltonbeleidsplan zijn de planning, ontwikkeling en borging van ons daltononderwijs beschreven en vastgelegd.

 Dalton

Locatie Keerkring

Zonnewende 14
7325 ET Apeldoorn

telefoon:
055 - 360 1967

e-mail:
keerkring@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Keerkring

Locatie Ravelijn

Ravelijn 382
7325 NV Apeldoorn

telefoon:
055 - 505 8800

e-mail:
ravelijn@kbsdezonnewende.nl

Route Locatie Ravelijn

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep

map